Informació addicional

La documentació disponible en aquest lloc web no té cap valor normatiu. Només serveix de consulta i referència, i conté algunes interpretacions per poder fer la consulta telemàtica. Els únics documents amb valor normatiu són els propis expedients urbanístics aprovats definitivament i sempre i quan no hagin estat subjectes a una sentència ferma emesa per un tribunal de justícia.

Els documents oficials, amb validesa normativa es troben a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que disposa de l'original d’aquests documents. També es pot consultar una còpia en PDF en aquest enllaç:

Registre del planejament urbanístic de Catalunya

L'Ajuntament disposa, a més, d'una còpia en PDF estructurada del contingut del POUM defintivament aprovat per a la seva consulta en aquest enllaç:

Normativa urbanística completa

Es prohibeix qualsevol reproducció total o parcial si no ha estat expressament autoritzada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

Si disposeu d'informació més precisa o voleu enviar algun suggeriment feu-ho aquí.

INFO

Impressió

DIN A4

DIN A3

Gestor de capes

Normativa urbanística completa